Een brede basis met kennis en ervaring

Specialistische adviseurs zijn er talloze in de markt van renoveren en verduurzamen. Daarom heeft Peppereno de focus op het speelveld in de breedte. Dat biedt overzicht op kansen om vakdisciplines te verbinden en zo op zoek te gaan naar de integrale meerwaarde in iedere opgave.

Procesbegeleiding & procesinnovatie

Het bouwproces, van planvorming tot realisatie is complex en tijdrovend. Een project, van initiatief tot nazorg, duurt al snel enkele jaren. En een volgend project opnieuw. Kan dat niet eenvoudiger en sneller?

Door te kijken naar kansen voor opschaling en het werken in programma’s, kan veel tijd worden bespaard in processen als besluitvorming en vergunningsverlening. Met een heldere doelstelling, overzicht op wat nodig is, heldere processtappen en een duidelijke taakverdeling verloopt het proces soepeler en sneller.

Meer verduurzaming in dezelfde tijd, tegen lagere proceskosten!

Spijtvrij verduurzamen

Lang heeft bij onderhoud en verduurzaming de focus gelegen op labelstappen. Inmiddels zijn er heldere lange termijn doelen en staat er een stevige stip op de horizon: CO2 neutraal en circulair in 2050.

Het halen van de doelstellingen kan ineens, of in slimme stappen. Peppereno staat voor een no-regret aanpak, dus spijtvrij investeren. Woning en bewoners staan centraal als een integraal systeem. Niet vanuit de theoretische rekenkaders, maar vanuit de praktijk.

Met een helder plan voor de ingreep nu, de noodzakelijke vervolgstappen én de gewenste eindsituatie op een tijdlijn naar de toekomst, ontstaat inzicht in de gewenste aanpak.

Innovatief uitvragen & tenderen

De kwaliteit van de vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord. Een goede uitvraag laat duidelijk zien wat de bedoeling is, maar laat aanbieders ook vrij om met goed passende voorstellen te komen.

Peppereno kent beide kanten van het spel en zoekt naar het optimale uitvraagproces voor ieder project of programma. Daarbij staat niet de laagste prijs voorop, maar een heldere vraagspecificatie, dialoog tussen vrager en aanbieder, de juiste balans tussen wat wordt gevraagd en wat het project te bieden heeft.

Innovatie & productontwikkeling

Ooit was de markt van renovatie en onderhoud een markt van gefragmenteerd productaanbod en uitsluitend innovaties binnen de eigen productkolom. De huidige uitdagingen vragen echter om meer. Integrale concepten met een vanzelfsprekend circulaire basis.

Peppereno heeft ervaring met productontwikkeling en innovatie in de renovatiemarkt. Denken in concepten en opschaalbare oplossingen voor CO2 neutraal wonen binnen een circulair kader.

Van marktverkenning via een rake product-markt-combinatie naar een prototype en opschaling: Peppereno denkt niet alleen mee over het product of concept, maar ook over het proces daarheen.

Integrale businesscase

Iedere euro kan maar één keer uitgegeven worden. Woningcorporaties moeten daarin scherpe keuzes maken om hun maatschappelijke doelstelling te kunnen blijven uitvoeren.

De focus ligt bij complexe renovaties nog te vaak op de investering aan de voorkant. Terwijl een slimme aanpak ook de Total Cost of Ownership én de woonlasten voor de bewoner meeneemt in de investeringsafwegingen. Peppereno is geen kostendeskundige, maar stelt vooral kritische vragen. Peppereno geeft overzicht in kosten en opbrengsten, kansen en risico’s en het effect op de woonlasten van de bewoner.

Enthousiasmeren & opleiden

Verduurzamen 2.0 gaat altijd in samenwerking en vraagt een vergaande verandering van samenwerking en sectorcultuur. Iedereen in het proces heeft een rol in de transitie, van projectleider tot woonconsulent en van werkvoorbereider tot vestigingsdirecteur. De doelstellingen worden haalbaarder wanneer iedereen betrokken is en weet dat dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen.

Daarom zet Peppereno zich in om iedereen in de bouwkolom enthousiast te krijgen voor verduurzaming. Van seminar tot opleiding en altijd met een positieve, inspirerende insteek.