Projecten met 15 jaar ervaring

Van onderscheidend tenderplan tot procesbegeleiding van complete renovatieprogramma’s: de aanpak van Peppereno vindt zijn oorsprong in SlimRenoveren en de zeven SlimRenoveren principes. In onze projecten staan een integrale aanpak en samenwerken volgens de bedoeling centraal.

Casade Dakenstroom

Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om de transitie naar CO2 neutrale woningen volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In een intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie. De nieuwe daken worden maximaal benut voor zonne-energie, waarbij de opgewekte stroom in zonnecoöperatie ‘Onze Dakenstroom’ wordt geëxploiteerd.

Inmiddels zijn binnen het Dakenstroomprogramma ruim 500 daken vervangen, waarbij de procesbegeleiding, ontwerpverificatie en budgetsturing door SlimRenoveren en Peppereno zijn uitgevoerd.

Kick-off Taskforce CO2-neutraal voor Pré Wonen

Alles wat in hoop verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getij. En op de golven dansen wij” (Van Dikhout, 2022). Hoe richt je de verduurzamingsopgave in een snel veranderende wereld in om als corporatie te kunnen dansen op die golven?

Die vraag stond voor Pré Wonen centraal binnen haar vastgoedsturing. De aanleiding hiervoor was dat de Warmte Transitievisie van de gemeentes niet voldoende in de vastgoedstrategie per complex is ‘geïncorporeerd’. Het was dus tijd en noodzakelijk om de uitgangspunten voor de complexstrategieën in beeld te brengen.

Hieruit ontstond de behoefte aan een taskforce die binnen Pré Wonen aan de slag gaat met de verduurzamingsroute en het maken van concrete plannen. Samen met de teams Vastgoedsturing en Vastgoedprojecten van Pré Wonen, organiseerde Peppereno in twee kick-off sessies de opstart van deze taskforce. Op interactieve wijze verkenden en verhelderden we het verduurzamingsspeelveld voor Pré Wonen. En deden we concrete voorstellen voor een effectieve route naar een CO2-neutraal woningbezit.

Het resultaat? Concrete handvatten waarmee de ‘Taskforce CO2 neutraal’ de huidige situatie in kaart brengt. Op basis hiervan ontwikkelt de groep een effectieve route naar de stip op de horizon voor 2050. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op het verlagen van de warmtevraag. Dit biedt namelijk mogelijkheden om in de toekomst flexibeler te kunnen zijn in de te kiezen warmtevoorziening per wijk en complex. De Taskforce kan daarmee operationeel doorpakken en op basis van heldere uitgangspunten van grof naar fijn werken aan een routekaart.

Naast de kick-off van de ‘Taskforce CO2-neutraal’ deed Peppereno voor Pré Wonen ook de startpresentatie voor het EFG-programma en twee projectevaluaties.

Onderscheidende tenderplannen

Hoe kun je als aanbieder van renovatieoplossingen onderscheidend zijn in tenders voor woningcorporaties? Vanuit onze ervaring in het renovatiespeelveld helpen wij om het antwoord te vinden op deze vraag door mee te denken in het tenderteam.

Onze kennis van vraag en aanbod in de renovatiemarkt helpt om de uitvraag te doorgronden en de vraag achter de vraag te ontdekken. Vervolgens gaan we in teamverband op zoek naar de juiste aanpak en onderscheidende oplossingen die maximale meerwaarde bieden.

Dat heeft geleid tot ruim vijftig tenderplannen met verschillende tenderteams voor duizenden woningen en een mooi trackrecord aan gegunde projecten.

Opleiden en enthousiasmeren

De energietransitie in de woningbouw is een zoektocht die pas net begonnen is. De opgave is groot, de aanpak divers en het speelveld verandert continu. Daarom investeert Peppereno in het opleiden van professionals via verschillende opleiders in de bouw- en corporatiesector.

Centraal staat de helicopterview op de opgave, met de doelstellingen CO2-neutraal en circulair in 2050 als stip op de horizon. Hoe begin je? En welke technieken zijn er? Wat werkt wel en niet bij bestaande woningen? Met scherpe vragen, duidelijke uitleg en kennisoverdracht van 15 jaar ervaring inpireert Peppereno professionals zoals projectleiders, woonconsulenten en vastgoedmanagers in een boeiende dialoog.

Naast opleidingen verzorgt Peppereno ook workshops en presentaties.